Här kan du öva på frågor som kan dyka upp på YKB-provet!

Provet på Trafikverket består av 60 frågor och 5 testfrågor. För ett godkänt resultat krävs minst 48 rätta svar. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet.

Du får inte ha några egna hjälpmedel vid provet.

Genom det inbyggda ljudstödet kan du även lyssna på frågan och svarsalternativen.

En talsyntes läser då upp texten för dig. Innan du får genomföra ett YKB-teoriprov på Trafikverket måste du ha genomfört en grundläggande YKB-kurs på 280 eller 140 timmar hos en godkänd utbildare.

Kunskapsområden som testas i provet är:

  • Säkerhetsbestämmelser
  • Rationell körning
  • Optimering av bränsleförbrukning
  • Bestämmelser för yrkestrafiken
  • Trafiksäkerhet
  • Hälsa
  • Service
  • Transportlogistik

Frågor på SÄKERHETSBESTÄMMELSER / LASTSÄKRING:
Denna del som handlar om lastsäkring av YKB-frågor har TYA stoppat.


Frågor på RATIONELL KÖRNING:

Om du fördubblar din hastighet, hur mycket ökar då luftmotståndet?


Du har fått information om att vindarna under dagen kommer att var över 24 m/s, vilken åtgärd ska du vidta?


Du är placerad i det vänstra körfältet med din lastbil och avser att svänga vänster i korsningen, vad bör du tänka på i samband med svängen?


Du kommer fram till en mycket lång utförsbacke, hur ska du planera för nerfarten?
 


Hur många procent av dödsolyckorna i trafiken orsakas av tunga lastbilar?

Vilken är den högsta höjden för fordon i internationell trafik?


Varför är kurvor byggda med en liten lutning (dosering) mot kurvans insida?


Hur många Svenskregistrerade lastbilar välter varje år?


Det är vanligt att tankbilar välter i cirkulationsplatser, varför?


Vad betyder ESP?


Vad står ABS för?


Vilken hjälp har du av ESP:n?


Vad är en EBS?


Vad är en Hill Holder?


Vad står förkortningen ACC för. Då menar vi inte Atomatic Climat Controll som är något som också finns i lastbilar?


Vad står LDWS för?


Vilka är de största riskerna med körning och arbete med Kranbil?


Vilka är riskerna vid körning med timmerbil?


Vilken typ av lastbil är stabilast?


Om din treaxlade lastbil med boggi är olastad rekommenderas det att du kör med upphissad löpaxel, varför?


 

Frågor på OPTIMERAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING:

Om du kör din lastbil i 90 km/h istället för 80 km/h ökar bränsleförbrukningen, med hur många procent ökar den?


Du kör en sträcka på 10 km i blandad trafik utan att behöva stanna din lastbil, därefter kör du samma sträcka men får lov att stanna en gång. Hur många procents bränsleökning får du på ett stopp?


Varför har man ett grönt fält på varvräknaren?


Du kör med halvljus i mörker. På vilket avstånd upptäcker du i så fall en fotgängare som är utrustad med reflex?


Vad innebär utrullning?


Vad står begreppet CO2 för?


Vad står begreppet CO för?


Vad står begreppet HC för?


Vad står begreppet Nox för?


Vad står begreppet PM för?


Vad är Add-Blue?


Vad är HVO-bränsle för något?


Vad innebär miljöklassade lastbilar?


Vad innebär miljözoner?


Hur fungerar en EGR-ventil?


Hur stor del av bränslets energi används för själva framdrivandet av lastbilen?


Hur mycket kan man spara i bränsleförbrukning om man använder spoiler på lastbilen?


Vilka faktorer påverkar bränsleförbrukningen på en lastbil?


Vilka negativa effekter uppstår om du kör med för lågt lufttryck i däcken?


Du närmar dig en cirkulationsplats med din fullastade lastbil, hur ska du planera din körning?


 

Frågor på TRANSPORTLOGISTIK:

 

Hur många registrerade åkerier finns det i Sverige?


Vilka uppgifter ska finnas på en fraktsedel?

Vad syftar man på när man använder uttrycket ”Intermodal transport”?


Du kör med helljus i mörker. På vilket avstånd bör du då upptäcka en person med reflex?


Vad är Transportförmedlingsföretagets roll?


Vad gör en Speditör??


Trafiktillstånd, vad är det?


Vem kan erhålla ett Trafiktillstånd?


Vilken uppgift har den Trafikansvarige på företaget?


Vad innebär beställaransvar?


Hur många fordon förfogar Sveriges åkerier över?


Vad står förkortningen ”LBC” för?


Vad innebär begreppet Bilateral transport?


Vad innebär begreppet Transittransport?


Vad innebär begreppet Tredjelandstransport?


Vad är ett Gemenskapstillstånd, även kallat ”blått kort”?


Vad är ett CEMT tillstånd?


Vad är ett Bilateral-/transittillstånd?


När behövs det förartillstånd?


Vad är ett specialtillstånd?


Vad innebär begreppet Cabotage?

 


Hur länge får annat Nordiskt fordon som inte är registrerat i Sverige brukas i Sverige?


Hur länge får ett EES-fordon som inte är registrerat i Sverige brukas i Sverige??


Får fordon som är registrerade i länder utanför EES användas för inrikestrafik i Sverige?


Vad innebär TIR-konventionen?


Var ska en Transportör som vill tillhöra TIR-garantisystem ansöka om tillstånd?


Ven ansvarar för TIR-Carneten vid en sådan vägtransport?


Vilka uppgifter måste finnas på en CMR-fraktsedel?


Vad innebär begreppet Trafficking (Människohandel)?


Vad innebär begreppet Människosmuggling?


Ge exempel på vad som kan hänföras till begreppet Smuggling?


Har statlig myndighet rätt att beslagta lastbilen om den har använts vid smuggling?Vilket är straffet för smuggling?


Vad behöver du göra om du misstänker ett tullbrott?


Vilka kan straffas vid upptäckt av varusmuggling i lastbilen eller bussen?


Vem ska du kontakta om du har frågor kring smuggling?

Tullverket


Vad kallas transportsättet när man lastar en påhängsvagn (trailer) på en järnvägsvagn?


Vad innebär begreppet ”Intermodal transport”?


Vad är ett Tredjelandstillstånd?


Vad menas med RO/RO-fartyg?

 

 

Frågor på SÄKERHETSBESTÄMMELSER:

 

Vad står LQ för och vad betyder denna förkortning?


Vilka krav ställer man på en handledare som ska övningsköra privat med en C-elev?


Behöver man förnya sitt körkort?


Blir du av med din ”tunga” körkortsbehörighet när du blir gammal?


Kan Polisen kräva in ditt körkort om de stoppar dig efter vägen?


Vad är ett internationellt körkort?


Får en förare från ett land utanför EU med ett fordon registrerat utanför EES utföra inrikestrafik i Sverige?


Får en EES-medborgare från Polen köra en svenskregistrerad lastbil i yrkesmässig trafik i Sverige?


Du är innehavare av Yrkesbevis kran klass 1. Vilka kranar får du köra?


Vilka maskiner omfattas av Yrkesbeviskrav?


Vad är skillnaden mellan författning, lag, förordning och föreskrift?


I lagen om Yrkesförarkompetens undantas förare i åtta fall, i vilka fall undantas förare från denna lag?


Vad avses med grundläggande YKB-utbildning?


Vad avses med YKB-Fortbildning?


Till vilken myndighet ska arbetsgivaren rapportera olyckor och incidenter på arbetsplatsen?


Hur många övertidstimmar får du göra per år enligt ATL (Allmänna Arbetstids Lagen)?

200 timmar.

8 §
När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (allmän övertid)


Vägarbetstidslagen använder begreppet ”Nattarbete”, mellan vilka tider på dygnet avser man med nattarbete?


Vilka krav ställs på en bakgavellyft?


Vilka krav ställs på den person som ska bruka en bakgavellyft?


Vad betyder denna symbol?


Hur bör du uppträda om du blir hotad vid lastbilen?


 

Frågor på BESTÄMMELSER FÖR YRKESTRAFIKEN:

Hur många år är Förarkortet giltigt?


Hur ofta ska en färdskrivare besiktigas?


Var kan du finna beviset på att färdskrivaren är besiktigad om du kör lastbil?


Till vilken myndighet ska arbetsgivaren rapportera olyckor och incidenter?


Hur ska en chaufför förhindra att inte fordonet kommer i rullning vid lastning vid lastkaj?


Krävs de en fraktsedel i samband med godstransport?


När ska en godsmottagare senast reklamera en skada på levererat gods?


Du planerar att genomföra en längre transport inrikes och behöver få reda på om vägen du tänker köra är framkomlig med ditt ekipage. Var får du tag på en säker information om den tänkta färdvägen?

 

Frågor på TRAFIKSÄKERHET:

Kraften till bromsar kan överföras mekaniskt, hydrauliskt eller pneumatiskt (tryckluft). Hur överförs kraften till parkeringsbromsen på en 18 ton tung lastbil?


Hur överförs kraften till färdbromsen på en 18 tons lastbil. Mekaniskt, hydrauliskt eller pneumatiskt?


När du startar motorn startar lufttryckskompressorn samtidigt. På grund av värmeutveckling och högt tryck bildas kondens i luften som går ut i bromssystemet. Hur gör sig bromssystemet av med fukten?


 

Vad ska du göra om lufttorken inte ”nyser” när lastbilens kompressor når fullt arbetstryck?


När du gör din säkerhetskontroll på lastbilen ska du dränera lufttankarna. Hur ofta ska tankarna dräneras, när ska de dräneras, före eller efter körning och vad ska du titta efter när du dränerar tankarna?


Förklara vad en lågtrycksindikator gör och vad som är syftet med densamma?


Får man parkera i en tunnel?


När en person blir påkörd i 30 km/h omkommer 1 av 10. Men hur många omkommer när de blir påkörda i 50 km/h?


Vilket ljus ska vara tänt när du kör i en tunnel?


Vad är den vanligaste orsaken till brand i lastbilar?


Hur många viltolyckor sker det i Sverige varje år?


Om du kör på och skadar eller dödar ett vilt djur, är du då skyldig att anmäla detta till Polisen??


Vad ska du göra om du kör på ett djur och djuret försvinner från olycksplatsen?


Om du har jobbat natt under en längre tid, hur lång tid räknar man med att det tar innan du återfår normal dygnsrytm?


 

Frågor på ERGONOMI OCH HÄLSA:

 

Vilka skyldigheter har du vid en trafikolycka?


Varför ska du inte placera en medvetslös person på rygg?


Vilken gräns för narkotika gäller för en fordonsförare i trafiken?


Vad menas med begreppet L-ABC?


Vilket nödnummer kan du ringa om du är ute och kör i Europa?


Hur kan du få reda på om dina läkemedel är lämpliga eller olämpliga vid bilkörning?


När är skaderisken vid tunga lyft som störst?


Vad innebär tallriksmodellen?


Livsmedelsverket rekommenderar hur stora intag Fett, Kolhydrater, Protein och Socker som är lämpligt för en vuxen person. Hur fördelar sig detta i %?


Varför är inte Transfetter bra för kroppen?


Vilka maträtter innehåller Transfetter?


Hur stort energibehov behöver du per dag?


Vad betyder begreppet BMI?


Mättat fett rekommenderas att man äter i mindre mängder. Var förekommer mättat fett?


Omättat fett är nyttigare än mättat fett. Var förekommer omättat fett?


Hur mycket frukt bör man äta varje dag?


Hur länge bör man motionera varje dag?


Vad gör du om någon satt i halsen?


Du ger mun-mot-mun metoden. Hur ser du att personen får i sig luft?


Vilken symtom brukar stress leda till?


Om du en morgon känner dig mycket trött, vad gör du om du ska påbörja ett körpass?


Vilken tid på dygnet är det svårast att hålla sig vaken, den så kallade Vargtimmen?


Hur märker man att en person lider av sömnapné?


Hur ser Tallriksmodellen ut?


Hur ofta rekommenderar forskare att man ska äta grönsaker?


Hur gör du för att minska förhöjda blodfetter?


Vilket midjemått brukar definieras som Bukfetma hos en man respektive hos en kvinna?


Varför är fiberrik mat nyttig?


Nämn några olika kostmodeller – dieter?


Vilken symptom kan uppstå vid Proteinbrist?


Om du jobbar natt, när bör du äta ditt huvudmål?


Vad lider man av om man får insulinkänningar?


Vilka risker utsätter man kroppen för om man sitter still mer än 4 timmar per dag?


Hur många procent vatten består människokroppen av?


Hur många procent protein består människokroppen av?


Hur många procent fett består människokroppen av?


Hur många procent kolhydrater består människokroppen av?


Vid vilket midjemått definieras bukfetma hos män?


Vid vilket midjemått definieras bukfetma hos kvinnor?


Vid vilken promillehalt alkohol går gränsen för rattfylleri?


Vid vilken promillehalt alkohol går gränsen för grovt rattfylleri?


Var går gränsen för hur mycket narkotika en bilförare får ha i kroppen?


Vad är typiska symtom vid långvarig stress?


Vilka är de typiska psykiska symtomen vid långvarig stress?


 

Frågor på SERVICE:

Ligger det på yrkesförarens roll att undervisa sina medtrafikanter?


Om du anlitar ett åkeri, hur förväntar du dig att chauffören uppträder när han levererar varan som du beställt?